Regulamin

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Część 1

Ochronę danych traktujemy poważnie, dlatego też informujemy Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych oraz roszczeniach i prawach przysługują Państwu w oparciu o przepisy z zakresu ochrony danych.

Informacje dotyczące ochrony danych oraz prowadzonego przez nas przetwarzania danych zgodnie z artykułami 13, 14 i 21 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO)

 

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Marley Deutschland GmbH,
Adolf-Oesterheld-Straße 28,
31515 Wunstorf, Niemcy
Telefon: 0049 5031 53-0
Faks: 0049 5031 53-271
E-mail: info@marley.de

Dyrektor Zarządzający: Peter Heine, Frank Thielen

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Adres jak w punkcie 1.
E-mail: datenschutz@marley.de

 

3. Cele przetwarzania danych i ich podstawy prawne

a. Zawarcie umowy

W celu zainicjowania, nawiązania i realizacji stosunków umownych i w zakresie dostawy, obejmujących samą dostawę, zapłatę i ewentualną rękojmię czy odpowiedzialność za produkt, przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, adresy e-mail, dane osób kontaktowych, numery klientów, a także dane zamówienia i dostawy pochodzące od naszych dostawców, klientów oraz innych partnerów gospodarczych lub interesantów. Podstawę takiego przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 b) RODO.

Jeżeli nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych (np. adresu do dostawy), zawarcie umowy nie będzie możliwe.

 

b. Chroniona strefa klienta

Określone informacje i usługi udostępniamy naszym kontrahentom w chronionej strefie klienta. W celu utworzenia konta dystrybutora potrzebne są nam następujące dane: nazwa użytkownika, hasło, nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, kraj oraz adres e-mail.

Prosimy o nie, aby sprawdzić, czy korzystanie ze strefy chronionej przez naszych kontrahentów przebiega zgodnie z prawem. Po udanej rejestracji możliwe jest logowanie się po podaniu nazwy użytkownika i hasła. Przetwarzanie danych w celu dokonania rejestracji następuje w ramach realizacji umowy na podstawie artykułu 6 ust. 1 b) RODO.

 

c. Formularz kontaktowy

W przypadku korzystania z naszego ogólnie dostępnego formularza kontaktowego proszę pamiętać, że w celu umożliwienia nam bezpośredniej komunikacji Państwa imię i nazwisko (alternatywnie nazwa użytkownika) oraz adres e-mail zostały oznaczone jako pola obowiązkowe.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami następuje w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodę w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 a) RODO. Podanie nam wszelkich innych danych, np. adresu, jest nieobowiązkowe.

 

d. Newsletter (i jego dostawca)

Oferujemy Państwu newsletter zawierający informacje o aktualnych wydarzeniach, a także wskazówki i oferty. Chcąc się zapisać na nasz newsletter, muszą Państwo wyrazić zgodę na jego otrzymywanie oraz zaakceptować opisany tutaj sposób postępowania.
Wysyłki newslettera dokonuje spółka kajomi GmbH z siedzibą w 82152 Martinsried, Niemcy (przetwarzanie danych zgodnie z artykułem 28 RODO). Informacje o regulacjach z zakresu ochrony danych obowiązujących u dostawcy znajdą Państwo pod adresem: https://www.kajomi.de/datenschutz/
Wycofanie zgody i rezygnacja z newslettera: Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i tym samym zrezygnować z abonamentu. Po takiej rezygnacji Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, o ile nie będzie to sprzeczne ze zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi.

 

e. Udoskonalanie produktów i obsługi/ działania marketingowe (gromadzenie danych)

Przetwarzamy wspomniane dane osobowe w celu podtrzymywania relacji z klientami i kontrahentami, jak również w celu prowadzenia marketingu i reklamy naszych produktów i usług. Przetwarzanie Państwa danych w tym zakresie jest dokonywane w oparciu o artykuł 6 ust. 1 f) RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych wynika w tym przypadku z dążenia do promowania i sprzedaży naszych produktów i usług.

 

f. Funkcja dodawania komentarzy

Jeżeli pozostawią Państwo na naszej stronie wpis lub komentarz, Państwa adres IP zostanie zapisany na okres 7 dni. Wynika to z naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 f) RODO i służy naszemu bezpieczeństwu jako administratora witryny internetowej: Gdyby Państwa komentarz naruszał obowiązujące prawo, moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności z tego tytułu – stąd nasz interes w ustaleniu tożsamości autora komentarza lub wpisu.

 

g. Informacja o wypłacalności/ obowiązki ustawowe

W przypadku zakupu towaru za pośrednictwem naszego sklepu internetowego Państwa dane, uzyskane w ramach obowiązującego prawa z informacji gospodarczej (np. EOS-KSI), będą przez nas przetwarzane w celu zweryfikowania wypłacalności lub figurowania na listach podmiotów objętych sankcjami. Przetwarzanie Państwa danych w tym zakresie następuje w oparciu o artykuł 6 ust. 1 f) RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych opiera się na dążeniu do uzyskania przewidzianego w umowie świadczenia wzajemnego (np. zapłaty rachunku), przysługującego nam z tytułu świadczonych usług.

 

h. Gromadzenie danych podmiotów trzecich

Jeżeli w celu nawiązania nowych stosunków handlowych otrzymamy adresy usługodawców zewnętrznych, to oprócz informacji o przetwarzaniu danych przewidzianych w art. 14 ust. 2 lit. f) RODO, przy pierwszym kontakcie z nimi podamy również źródło, z którego pochodzą te dane.

 

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców

Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim odbywa się poprzez ich przekazanie:

 • w granicach przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c);
 • przedsiębiorstwom, którym zleciliśmy realizację stosunków umownych i dostaw (art. 6 ust. 1 lit. b);
 • na podstawie uzasadnionych interesów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f), w cel zapewnienia ekonomicznego i efektywnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa;
 • jeżeli w naszej witrynie internetowej wykorzystywane są treści lub usługi osób trzecich, które mają swoją siedzibę w kraju trzecim (poza UE/EOG), należy założyć, że dane zostaną również przekazane do tego kraju; przekazanie następuje po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony albo uzyskaniu przewidzianej prawem zgody;
 • wyspecjalizowanym usługodawcom, którzy na nasze zlecenie i na naszą odpowiedzialność świadczą dla nas usługi w ramach realizacji wyżej wymienionych celów (realizacja zlecenia), np. usługodawcom z branży IT (art. 28 RODO); należą do nich także portale rekrutacyjne softgarden https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz-webseite/ i AUBI-plus https://www.aubi-plus.de/datenschutz/

 

Wszelkie inne dane będą przekazywane osobom trzecim tylko za Państwa wyraźną zgodą.

 

5. Okres przechowywania

Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów przetwarzania. Jeżeli dane te przestają być potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, są regularnie usuwane, chyba że ich przechowywanie przez ograniczony czas jest jeszcze konieczne. Powody takiej sytuacji mogą być następujące:

 • wypełnianie obowiązków przechowywania danych wynikających z prawa handlowego i podatkowego;
 • zachowanie dowodów do wykorzystania w sporach w granicach określonych ustawowymi terminami przedawnienia.

Istnieje również możliwość dalszego przechowywania Państwa danych, jeśli udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody.

 

6. Prawa osób, których dotyczą dane

Mają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, odbiorcach Państwa danych, planowanym okresie przechowywania danych, zgodnie z artykułem 15 RODO;
 • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu;
 • uzyskania wydania Państwa danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli było ono prowadzone na jej podstawie, ze skutkiem na przyszłość;
 • żądania niezwłocznego sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • domagania się zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo poprawność danych; jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo odmawiają ich usunięcia; jeśli nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • otrzymania zgodnie z art. 20 RODO danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania, byśmy przesłali je innemu administratorowi danych.

Jeżeli podejrzewają Państwo, że prawa z zakresu ochrony danych zostały naruszone lub są naruszane w odniesieniu do Państwa danych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Z właściwym dla Marley Deutschland GmbH organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod następującym adresem:

 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
(Pełnomocnik Kraju Związkowego Dolnej Saksonii ds.
Ochrony Danych), Prinzenstraße 5,
30159 Hannover.

 

7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (np. do celów badania rynku lub marketingu bezpośredniego), mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, ale tylko wówczas, gdy istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji.

 

8. Nie korzystamy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzw. „profilowania”).

 

 

Część 2

 

1. Pliki cookies

Używamy plików cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygodniejszego korzystania z naszej witryny. Korzystanie z plików cookie ułatwia użytkownikowi korzystanie z witryn internetowych. Bez ich użycia niektóre witryny nie mogą zostać wyświetlone bez błędów lub nie mogą zostać wyświetlone w ogóle. Te powody również stanowią uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wykorzystanie plików cookie do celów analitycznych zostało omówione w innym punkcie). Powszechnie używane przeglądarki oferują możliwość wybrania konfiguracji, która uniemożliwi wykorzystywanie plików cookies. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookies i zezwalać na nie tylko w poszczególnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację cookies lub aktywować automatyczne usuwanie cookies podczas zamykania przeglądarki. Nie ma gwarancji, że po dokonaniu odpowiednich ustawień będą Państwo mieli nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji tej witryny.

 

2. Programy analityczne

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies” – pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa z tej witryny internetowej. Utworzone przez pliki cookies informacje na temat sposobu korzystania przez Państwa z tej wityny internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i na nim zapisywane. W przypadku aktywowania w niniejszej witrynie usługi anonimizacji, Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw stowarzyszonych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały Państwa adres IP przenoszony jest przez Google na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google korzysta z tych informacji, aby ocenić sposób korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzyć raporty na temat Państwa aktywności sieciowej oraz świadczyć administratorowi witryny inne usługi związane z użytkowaniem tej witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies, jednak wówczas nie będą Państwo mogli wykorzystywać wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym zakresie. Ponadto będą Państwo mogli zapobiec przesyłaniu do Google zebranych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z tej witryny (łącznie z Państwa adresem IP) i przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując dostępną pod niżej podanym linkiem wtyczkę do przeglądarki.

Dodatkowe informacje odnośnie do wykorzystywania Państwa danych przez Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

Zapisywanie plików cookies programu Google Analytics dokonywane jest na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu zoptymalizowania własnych stron internetowych i działań reklamowych, co służy również finansowaniu oraz zorientowanemu na klienta użytkowaniu, dostosowywaniu i aktualizacji witryny.
W tej witrynie internetowej aktywowane jest anonimizowanie adresu IP.

 

3. „Custom Audiences” i marketing w serwisie Facebook

3.1. W oparciu o nasz uzasadniony interes w analizowaniu, optymalizowaniu i ekonomicznym prowadzeniu tej witryny internetowej wykorzystujemy piksel Facebook (usługa „Facebook Pixel”) portalu społecznościowego Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, czy też – jeżeli przebywają Państwo w Europie – Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

3.2. Facebook posiada certyfikat programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i tym samym gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych osobowych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

3.3. Za pomocą swojego piksela Facebook może zidentyfikować osoby odwiedzające naszą witrynę internetową jako grupę docelową, której mają być wyświetlane reklamy (tzw. „Facebook Ads”). Stosownie do tego wykorzystujemy piksel Facebooka, by wyświetlać aktywowane przez nas Facebook Ads tylko niestandardowej grupie użytkowników serwisu Facebook (tzw. „Custom Audiences”), którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową lub mają określone cechy (np. zainteresowanie konkretnymi tematami lub produktami, ustalone na podstawie odwiedzanych witryn) – informacje o tym przekazujemy wcześniej serwisowi Facebook. Używając piksela Facebooka, pragniemy także zapewnić, by nasze Facebook Ads odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie były dla nich uciążliwe. Wykorzystując piksela Facebooka, możemy także śledzić oddziaływanie ogłoszeń reklamowych wyświetlanych przez Facebook dla celów statystycznych i w ramach badania rynku, obserwując, czy po kliknięciu ogłoszenia reklamowego serwisu Facebook użytkownicy zostają przekierowani do naszej witryny internetowej (tzw. „konwersja”).

3.4. Piksel Facebooka jest uruchamiany po wyświetleniu naszej witryny internetowej bezpośrednio przez serwis Facebook i może zapisać na Państwa urządzeniu niewielki plik danych, tzw. „cookie”. Jeżeli następnie zalogują się Państwo na koncie w serwisie Facebook lub odwiedzą serwis Facebook bez uprzedniego wylogowania się, to odwiedziny w naszej witrynie internetowej zostaną odnotowane w Państwa profilu. Gromadzone na Państwa temat dane są dla nas anonimowe, a to oznacza, że nie pozwalają nam one na wyciąganie jakichkolwiek wniosków co do tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez serwis Facebook w sposób umożliwiających ich przypisanie do profilu użytkownika i wykorzystywanie zarówno przez serwis Facebooka, jak i do naszych celów związanych z badaniem rynku i przedsięwzięciami reklamowymi. Kiedy mamy przekazać dane do serwisu Facebook w celu ich porównania, zostają one zaszyfrowane lokalnie w przeglądarce internetowej i dopiero wtedy przesłane do serwisu Facebook za pomocą bezpiecznego połączenia (https). Ma to miejsce wyłącznie w celu porównania danych z podobnie zaszyfrowanymi przez serwis Facebook danymi.

3.5. Przetwarzanie danych przez Facebook następuje w ramach przyjętych przez ten serwis „Zasad dotyczących danych”. W „Zasadach dotyczących danych” serwisu Facebook znajdą Państwo także ogólne informacje dotyczące wyświetlania Facebook Ads: www.facebook.com/policy.php. Dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące piksela Facebooka oraz jego funkcjonowania znajdą Państwo w strefie pomocy serwisu Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

3.6. Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu danych przez piksel Facebooka oraz wykorzystywaniu Państwa danych do prezentowania Facebook Ads. Aby wyznaczyć w ustawieniach, jakiego rodzaju ogłoszenia reklamowe mają być Państwu wyświetlane w serwisie Facebook, mogą Państwo wyświetlić przygotowaną przez Facebook stronę i postąpić zgodnie z umieszczonymi na niej wskazówkami dotyczącymi ustawień reklamy dostosowanej do użytkownika: www.facebook.com/settings. Ustawienia przyjmowane są niezależnie od wykorzystywanej platformy, co oznacza, że będą funkcjonowały na wszystkich Państwa urządzeniach, takich jak komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne.
Aby uniemożliwić gromadzenie przez piksel Facebooka swoich danych w naszej witrynie internetowej, należy kliknąć poniższe łącze: Facebook-Opt-Out Uwaga: Jeżeli klikną Państwo poniższe łącze, w Państwa urządzeniu zapisany zostanie plik cookie „opt-out”. Jeżeli skasują Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie kliknąć to łącze. Ponadto opt-out obowiązuje wyłącznie w używanej przez Państwa przeglądarce i tylko w ramach naszej domeny, na której kliknięto wskazane łącze.

3.7. Mogą Państwo ponadto sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies służących pomiarowi zasięgów i celom reklamowym, korzystając ze strony dezaktywującej prowadzonej przez organizację Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/), a ponadto z amerykańskiej strony internetowej (http://www.aboutads.info/choice/) lub europejskiej strony internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). W oparciu o nasz uzasadniony interes w analizowaniu, optymalizowaniu i prowadzeniu własnej oferty internetowej (w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 f) RODO), niniejsza witryna internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową serwisu Facebook, oferowaną przez spółkę Facebook Inc. (z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integrację wtyczki można rozpoznać po logo serwisu Facebook lub słowach „like” („lubię to”) i „udostępnij” w barwach Facebooka (białej i niebieskiej). Informacje o wszystkich wtyczkach serwisu Facebook znajdą Państwo, kliknąwszy poniższe łącze: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook Inc. przestrzega europejskiego prawa ochrony danych osobowych i posiada certyfikat programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką i serwerami Facebooka. Administrator witryny internetowej nie ma wpływu na rodzaj i zakres danych, przesyłanych przez wtyczkę do serwera Facebook Inc. Informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084.

Wtyczka informuje Facebook Inc. o tym, że odwiedzili Państwo niniejszą witrynę jako jej użytkownik. Istnieje przy tym możliwość, że zapisany zostanie Państwa adres IP. Jeżeli w trakcie odwiedzin w tej witrynie bądą Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie Facebook, wspomniane informacje zostaną powiązane z tym kontem.

Jeżeli skorzystają Państwo z funkcji wtyczki – na przykład udostępniając wpis lub go „lajkując” – odpowiednie informacje zostaną przekazane także do Facebook Inc.

Jeżeli chcieliby Państwo zapobiec powiązaniu przez Facebook Inc. tych danych ze swoim kontem w serwisie Facebook, prosimy o wylogowanie się z niego przed odwiedzeniem tej witryny i usunięcie zapisanych plików cookie. Za pośrednictwem swojego profilu w serwisie Facebook mogą Państwo wybrać kolejne ustawienia w zakresie przetwarzania danych do celów reklamowych lub sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów reklamowych. Ustawienia te znajdą Państwo tutaj:

Informacje o rodzaju gromadzonych danych, celu i zakresie ich gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez serwis Facebook, a także o swoich prawach i możliwościach konfiguracji w celu zapewnienia ochrony ich prywatności, mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności serwisu Facebook. Te informacje są dostępne tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

4. MyFonts Counter

Nasza witryna internetowa wykorzystuje fonty internetowe w celu udoskonalenia prezentacji treści. W celu kontroli licencji na fonty wykorzystujemy MyFonts Counter. MyFonts Counter jest usługą analizy internetowej oferowaną przez MyFonts Inc., z siedzibą przy 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Śledzi ona liczbę wyświetleń strony internetowej, w ramach czego liczba wizyt w witrynie jest zliczana do celów statystycznych i przekazywana do MyFonts. MyFonts otrzymuje przy tym jedynie zanonimizowane dane. Przekazanie danych następuje podczas aktywacji skryptu JavaScript w Państwa przeglądarce internetowej. Aby uniemożliwić wykonanie skryptu JavaScript pochodzącego od MyFonts, mogą Państwo zainstalować aplikację blokującą wykonanie skryptów JavaScript (np. www.noscript.net). Dodatkowe informacje o MyFonts Counter znajdą Państwo w Polityce prywatności MyFonts pod adresem https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum- tracking-von-webschriften/.

 

5. Szyfrowanie SSL

Dla celów bezpieczeństwa i ochrony przesyłanych poufnych treści, jak np. zapytań kierowanych przez Państwa do nas jako administratora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL. Zaszyfrowane połączenie rozpoznają Państwo po tym, że adres witryny w przeglądarce zmieni się z http:// na , oraz ewentualnie po symbolu kłódki na pasku adresu przeglądarki. Kiedy aktywowane jest szyfrowanie SSL, przesyłane nam przez Państwa dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Część 3

Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Ze względu na rozwój tej witryny lub zmianę wytycznych ustawowych bądź administracyjnych konieczna może stać się zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Aktualna wersja jest zawsze dostępna pod adresem: http://www.marley.de/de/metamenue/datenschutz/index.htm.

 

Aktualizacja: 17. stycznia 2020 r.


Download

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: